KLAUZULA INFORMACYJNA

W przypadku wysłania do Dudek Worldwide sp. z o.o. informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w przesłanej wiadomości email jest Dudek Worldwide sp. z o.o. ul. Pigwowa 2/b3 52-210 Wrocław
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – info@dudek-rusztowania.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz  niezbędne do przesłania wiadomości/udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.